Adatkezelési tájékoztató

Az Audenter Kft., a maganorvosom.hu üzemeltetőjének Adatkezelési Tájékoztatója

I. A tájékoztató célja

I.1 A tájékoztató magába foglalja az Audenter Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és módjait. A tájékoztatóban megtalálhatók azok az elvek, amelyek alapján a www.maganorvosom.hu („Honlap”) Felhasználói által megadott személyes adatok kezelése történik.

I.2  Az alábbi rendelkezések kialakításakor az Audenter Kft. figyelembe vette az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendeletének („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXIV. törvény („Infotv.”) rendelkezéseit.

I.3 A tájékoztató hatálya kiterjed a Honlapon regisztráló és az Orvosokhoz időpontot foglaló Felhasználókra, azaz a Páciensekre.

I.4 A tájékoztató hatálya kiterjed a Honlapon regisztráló és adatlapjukkal, foglalható időpontjaival megjelenő Felhasználókra, azaz az Orvosokra.

I.5 A tájékoztató hatálya kiterjed a Honlap cikkeit olvasó azon természetes személyekre, akik nem Felhasználói az oldalnak, és azokra is, akik Felhasználói.

I.6 E rendelkezések nem terjednek ki a Honlapon hirdető vagy azon más módon megjelenő természetes személyek és cégek tartalmaira, és azokra a weblapokra és adatkezelésükre sem, amelyekre a Honlapon lévő hivatkozások mutatnak. Ezekkel kapcsolatban az Adatkezelő nem vállal felelősséget.  

II. Adatkezelő Megnevezése

Cégév: Audenter kft.

Székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 198. 2./11.

Cégjegyzékszám: 01 09 895747

Adószám: 14254439-2-43

weboldal: maganorvosom.hu

Elérhetőség: info@maganorvosom.hu

Képviselő: Berta László

Adatvédelmi tisztviselő: Berta László

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: laszlo.berta@maganorvosom.hu

III. Adatfeldolgozó Megnevezése

Cégnév: SGNEXT            

Székhely: 7003 Sárbogárd, Vörösmarty u. 16.

Képviselő: Szummer Gábor

Tevékenység: rendszergazdai szolgáltatások, programozás, szerverhosting

IV. Fogalom Meghatározások

IV.1 Adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

IV.2 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet, például a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

IV.3 Adatkezelő: az adatok kezelésének célját határozza meg, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja. Adatkezelő:

IV.4 Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.

IV.5 Adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján az adatok feldolgozását végzi.

IV.6 Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ.

IV.7 Adatalany/Érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

IV.8 Érintett jogai: az adatalanyt egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről. Az érintett kérheti adatai helyesbítését, bizonyos esetben törlését is, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

IV.9 Érintett hozzájárulása: az érintett jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 IV.10 „Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

IV. 11 „Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

IV. Fogalom meghatározások 2

IV.12 Páciens: páciensnek tekintjük azt, aki a Honlapon magánszemélyként regisztrál.

IV.13 Orvos: aki a Honlapon orvosként regisztrál, betegek gyógyításával foglalkozó egészségügyi képzettséggel rendelkező személy.

IV.14 Felhasználó: természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében

megadja az alábbi V. pontban felsorolt adatait.Felhasználó a Honlapon regisztrált Páciens és Orvos.

IV.15 Integrált Időpont-foglalási rendszer: az Orvosok rendelési időpontjait és rendelési helyszíneit tartalmazó naptár, a Páciensek ezen a felületen foglalhatnak időpontot.

V. Személyes adatok kezelése

V.1 Kezelt személyes adatok Páciens esetében: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, felhasználónév, jelszó, orvos neve, kezelés helye és időpontja.

V.2 A Páciens szabadon választható módon, a saját nevén vagy attól eltérő módon – pl. becenévvel, anoinimitás érdekében a nevére nem hasonlító fantázianévvel – regisztrálhat a Honlapon.

V.3 Kezelt személyes adatok Orvos esetében: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, tanulmányok, szakterületek, telefonszám, felhasználónév, jelszó, korábbi munkahely, kezelés helyszíne és időpontja, fotók.

V.4A Honlap látogatóinak IP címei a webszerver szoftver által automatikusan kerülnek naplózásra. E rendszernaplók nem kerülnek külön feldolgozásra, tárolásuk minőségbiztosítási célokat szolgál.

V.5. Hírlevél küldéshez szükséges a Felhasználó kifejezett hozzájárulása. A Hírlevél szolgáltatásról a regisztrált felhasználó bármikor leiratkozhat.

VI. Az Adatkezelés célja

VI.1 Az adatkezelés célja a Felhasználó azonosítása, a vele való kapcsolattartás, jogosultságainak azonosítása, panaszkezelés. Az Integrált időpont-foglalási rendszer működtetése. A hozzászólások megjelentetéséhez szükséges felület biztosítása. Megkeresés üzleti, marketing célzattal. Informatikai rendszer fejlesztése, hírlevél küldése, nyereményjátékkal kapcsolatos tájékoztatás, online tartalomszolgáltatás.

VI.2 A Páciens személyes adatainak kezelésének célja a regisztráció biztosítása, ami lehetővé teszi az Integrált Időpont-foglalási rendszeren keresztül az időpont foglalást a választott Orvoshoz, illetve lehetővé teszi az orvos értékelést és a hozzászólás írását.

VI.3 Az Orvos esetében a személyes adatok kezelésének célja a regisztráció, ami lehetővé teszi az Orvos adatlap kitöltését és nyilvános megjelenítését, a rendelési időpontok és helyszínek megjelenítését az Integrált időpont-foglalási rendszerben és a nyilvánosan megjelenő hozzászólások írását a Páciensek véleményeire.

VII. Adatkezelési elvek és módok

VII.1 Az Adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásával történik. Az adatok kezeléséhez a Felhasználó hozzájárul a Regisztráció során az Adatvédelmi Tájékoztatás elfogadását követően.

VII.2 Az Adatkezelő a Személyes adatokat a hatályos jogszabályok és e Tájékoztató szerint kezeli az érintett Felhasználó hozzájárulásával.

VII.3 Az Adatkezelő megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi, azokért kizárólag az érintett Felhasználó felel.

VII.4 Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges.

VII.5 Az Adatkezelő a Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozónak átadja az általa kezelt Személyes adatokat. Rajta kívül harmadik félnek nem adja át azokat. Kivételt képeznek olyan esetek, amikor jogsértés vagy ezek alapos gyanúja áll fenn; illetve bíróság, rendőrségi eljárás esetén.

VII.6 A regisztrációhoz valamilyen okból korlátozottan hozzáférő vagy a hozzáférésre képtelen személynek annak beleegyezése esetén lefoglalhat időpontot Harmadik személy. A szülőnek jogában áll időpontot foglalni kiskorú gyerekének. A Felhasználó felel azért, hogy más természetes személyről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett hozzájárulását beszerezte.

VII.7 A Felhasználó általa írt hozzászólásért a Felhasználó tartozik felelősséggel.

VII.8 Felhasználó hozzászólásai nem keletkeztetnek szerzői jogi védelme alá tartozó művet, azokkal kapcsolatban nem él szerzői jogi igénnyel.

VII.9 A Páciens kezelésről írt hozzászólását az érintett Orvos Honlapon lévő adatlapján jelentetjük meg a Felhasználó által a regisztráció alkalmával választott felhasználónév feltüntetésével.

VII.10 A Páciens kezelésről írt, a Honlapon megjelenő hozzászólását az Orvos vagy a hozzá kötődő Magánrendelő, Magánklinika kiteheti a honlapjára anélkül, hogy erről egyeztetne a Pácienssel vagy az Adatkezelővel.

VII.11 Amennyiben a Felhasználó a Moderálási Elvekben leírtak szerint szabályt szeg, a Moderálási elvek alapján az Adatkezelő jogában áll a Felhasználót figyelmeztetni, a kifogásolt tartalmat a honlapról eltávolítani, valamint a Felhasználó regisztrációját és személyes adataittörölni.

VII.12 Az Adatkezelő a Honlapon megjelenítésre szánt cikkek tartalmának szerkesztése során kezeli természetes személyek adatait. Ezek a személyek általában a tartalom előállításában működnek közre mint forrás vagy hivatkozásban szerepelnek: nevük, beosztásuk, munkahelyük, életkoruk, lakóhelyük, róluk készült portréfotó stb. adataival.

VII.13 Az Adatkezelő védi és bizalmasan kezeli a Felhasználók személyes adatait, ennek érdekében technikai és szervezési intézkedéseke tesz.

VII.14 A Személyes adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, hogy ne vesszenek el, jogtalanul ne semmisüljenek meg, jogosulatlan hozzáférés ne történjen.

VII.15 Az Adatkezelő biztosítja, hogy az automatikusan rögzített adatok a Személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Amennyiben a Felhasználó leiratkozott a Szolgáltatásról, vagy nem járul hozzá a továbbiakban Személyes adatainak kezeléséhez, azután e technikai adatok alapján nem lehet azonosítani vele.

VII.16 A Honlap cookie-kat tárol az informatikai eszközén, hogy az oldalon szerzett felhasználói élményt megnövelje. A cookie kisméretű, adatokat tartalmazó szövegfájl, ami egy webhely felkeresésekor tárolódik a gépen.

VII.17 A Felhasználó számítógépén, telefonján vagy táblagépén kizárólag a Felhasználó hozzájárulása esetén kerülnek elhelyezésre cookie-k.  

VII.18 Abban az esetben is, ha a Felhasználó kezdetben hozzájárul a cookie-k használatához, bármikor dönthet úgy, hogy letiltja és törli a cookie-kat az internetes böngészője beállításaiban. A cookie-k használata nélkül esetlegesen nem fog tudni hozzáférni néhány olyan funkcióhoz, amely megkönnyíti a böngészés élményét, illetve előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatásaink nem működnek megfelelően.

VIII. Az Adatkezelés időtartama

VIII.1 A Felhasználó által megadott Személyes adatok addig kezelhetők, amíg a Felhasználó regisztrációval rendelkezik.

VIII.2 Ha a Felhasználó törli regisztrációját, akkor Személyes adatai az Adatkezelő rendszeréből törlődnek.

VIII.3 Az Adatkezelőtörölheti a Felhasználó regisztrációját, és ezzel együtt Személyes adatait is törli.

VIII.4 Az Integrált időpont-foglalási rendszer Orvos által látható szerkesztő rendszerében a már nem aktuális (lejárt) időpontoknál a Páciens személyes adatait anonimizáltuk, valamint a foglalás részletei sem tekinthetők meg visszamenőleges hatállyal.

IX. A Felhasználó jogai

IX.1 A Felhasználó szabadon hozzáfér saját profil oldalán Személyes adataihoz.

IX.2 A Felhasználó kérésére az Adatkezelő információt ad arról, hogyan kezeli Személyes Adatait. Ezt az Adatkezelő II. pontban feltüntetett elérhetőségein kérheti.

IX.3 Felhasználó kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, korlátozását, továbbítását, valamint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

X. A Tájékoztató Módosítása

X. Az Adatkezelő az Adatkezelési Tájékoztatót bármikor módosíthatja a Felhasználók beleegyezésének kikérése nélkül.

XI. Jogi probléma esetén

XI.1 Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseire, problémáira válaszol az Adatkezelő. Ha kérdése, panasza van, kérjük, jelezze az info@maganorvosom.hu címen, vagy az Adatkezelő II. pontban feltüntetett elérhetőségein.

XI.2 Ha a Felhasználónak adatvédelmi panasza van, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

telefon: +361 391 1400

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap: www.naih.hu

Budapest, 2020. 06. 08.